google certified
www.gezondleven.nl-web.net
Zoeken


homeVorige pagina

Je bent op:

Wist je dat


Veehouderij ‘meest riskante menselijke activiteit’ voor pandemieën

Lijkt een rol te spelen bij uitbraak coronavirus!

Er bestaat een fundamenteel verband tussen pandemieën, zoals de huidige coronacrisis, en ons op dieren gebaseerde voedselsysteem. Dat stelt een nieuw rapport dat vandaag is gepubliceerd.

- Volgens het Food & Pandemics Report, geschreven door ProVeg, is het houden van dieren in de industriële landbouw de meest riskante menselijke activiteit in relatie tot pandemieën. Het wereldwijde voedselsysteem moet volgens het rapport snel hervormd worden, om toekomstige pandemieën te voorkomen. Het rapport ontving steunreacties vanuit het VN-Milieuprogramma (UNEP).

Ziektes springen makkelijk over van dier naar mens
- Dr. Musonda Mumba, hoofd van de eenheid Terrestrische Ecosystemen van de UNEP, zei: „Het ProVeg rapport toont duidelijk de connectie aan tussen de industriële productie van dieren en het toegenomen risico op pandemieën. Nooit eerder bestonden er zo veel mogelijkheden voor pathogenen om van wilde en gehouden dieren over te springen op mensen.”
- Onze voedselkeuzes en het voedselsysteem zijn de belangrijkste achterliggende oorzaken van ziekten die overgaan van dier op mens, Het coronavirus is een van deze ziektes.
- Er zijn voor zo’n sprong van dier naar mens drie duidelijke manieren. Ten eerste door de vernietiging van de natuurlijke habitat van dieren en het verlies aan biodiversiteit. De veehouderij is hier een grote veroorzaker van. Daarnaast kan zowel het eten van wilde dieren en het eten van dieren uit de veehouderij zorgen voor het overspringen van ziektes.

Groot deel van nieuwe infectieziekten springt over
- Ongeveer 75 procent van alle nieuwe infectieziekten is zoönotisch van aard. Dat betekent dat ze over kunnen springen van dier op mens. Onder meer SARS, MERS, Ebola, hondsdolheid en sommige vormen van de griep vallen hieronder. Deze ziektes zijn verantwoordelijk voor een geschatte 2,5 miljard ziektegevallen en 2,7 miljoen sterfgevallen wereldwijd, per jaar.
- Zulke uitbraken zijn vaak te wijten aan wilde dieren, zoals ook waarschijnlijk met het coronavirus het geval is. In sommige gevallen gebeurt het echter dat de ziekte eerst op veedieren overspringt, voordat het mensen besmet. Hier was sprake van bij de vogelgriep en de varkensgriep.

Veel redenen om veehouderij tegen te gaan
- Jens Tuider, International Director van ProVeg International en hoofdauteur van het rapport, stelt: „Er zijn zo veel verschillende redenen om weg te bewegen van het intensief houden van dieren. Om de klimaatcrisis aan te pakken, om het milieu te beschermen, om antibioticaresistentie te voorkomen, voor onze eigen gezondheid, en voor het welzijn van dieren. Maar het verkleinen van de kans op de volgende pandemie, die een nog verwoestender impact zou kunnen hebben dan COVID-19, is misschien wel de meest overtuigende reden van allemaal.” Tuider zegt dat de wetenschap duidelijk genoeg is over deze zaak, maar dat hij twijfelt of er wel genoeg politieke wil is.

b>De luchtvervuiling door de intensieve veehouderij!
- Sterke vermoedens dat luchtvervuiling de gevolgen van Covid-19 verergert zijn er al langer. In gebieden waar meer fijnstof is, hebben mensen een grotere kans om aan de ziekte te overlijden, ontdekten Harvard-onderzoekers. Een verklaring daarvoor is dat de longen van mensen in regio’s met meer luchtvervuiling al zijn aangetast.
- Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, denkt dat er een verband kan zijn tussen de veestapel en het aantal corona gevallen in die regio's van Oost-Brabant en Noord-Limburg. Het gaat om de concentraties fijnstof, stikstof en ammoniak die juist in gebieden met veel besmettingen het hoogst zijn. In die gebieden loopt ook het meeste vee rond.
- Op basis daarvan kun je niet meteen zeggen dat er een causaal verband is. "Als je ziet dat luchtvervuiling en veel besmettingen wereldwijd in meer gebieden samengaan, wordt zo'n verband wel waarschijnlijker. Er is in elk geval alle reden om dit te onderzoeken", zegt hij tegen de krant.

Invloed veehouderij
- Er zijn sterke aanwijzingen dat luchtkwaliteit een rol speelt. Het RIVM en universiteiten broeden op onderzoek naar een verband tussen veehouderij en de impact van het virus. ‘Mensen in gebieden met veel luchtvervuiling moeten beter beschermd worden.’
- Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat op verzoek van minister Carola Schouten een onderzoek uitvoeren naar de mogelijke invloed van de (intensieve) veehouderij en luchtvervuiling op de impact die het coronavirus heeft op de gezondheid van mensen. Het onderzoek wordt gedaan door het consortium Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) in samenwerking met onder meer de universiteiten van Utrecht en Wageningen.
- Daarmee geeft ze gehoor aan de luide roep van lokale politici en burgemeesters. Het RIVM heeft dat verzoek deze week neergelegd bij het consortium Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO), waarin het samenwerkt met onder meer de universiteiten van Utrecht en Wageningen.

Veehouderij is een ramp voor het klimaat
De veehouderij is één van de grootste veroorzakers van klimaatverandering en ziektes in de wereld. Toch staat dit onderwerp niet hoog op de politieke agenda bij de internationale klimaattop.

HET PROBLEEM
– Heel wat dieren in de veeteelt stoten methaan uit, een broeikasgas dat 34 keer schadelijker is dan CO2.
– Voor de productie van rundvlees worden tot 150 keer meer broeikasgassen uitgestoten dan voor sojaproducten.
- De veehouderij is één van de grootste bijdragers aan klimaatverandering in de wereld, verantwoordelijk voor 14.5% van alle broeikasgassen
– Wereldwijd is de Co2 uitstoot van de vleesindustrie groter dan die van alle auto’s, vliegtuigen, treinen en schepen bij elkaar, meer dan de hele transportsector.
- De veehouderij veroorzaakt 41% van de stikstofdepositie en de bouw nog niet 1%. Beetje oneerlijk dus dat de overheid de veehouderij beschermt, ten koste van de bouw.
– Plantaardige voeding kan de voedselgerelateerde broeikasgassen tot 70% doen dalen. En toch wordt deze kwestie tot nu toe nauwelijks besproken door wereldleiders en beleidsmakers. Het is de hoogste tijd dat we ons voedselsysteem omgooien en dierlijke landbouw wereldwijd hard reduceren.

Stop import van het grenzeloze kalverleed!
- Jaarlijks worden honderdduizenden kalveren van slechts een paar weken oud over grote afstanden door Europa vervoerd. Hun eindbestemming: een kalvermesterij in Nederland. Veel kalfjes komen uitgeput, verzwakt of ziek aan. Ondanks het dierenleed dat aan deze transporten kleeft, neemt de kalverimport alleen maar toe.
- Die worden hier onder ellendige omstandigheden vetgemest en geslacht, waarna het kalfsvlees geëxporteerd wordt naar de buitenlandse markt. In een tijd waarin de hele Nederlandse veesector aan banden wordt gelegd, mogen kalverhouders juist onbelemmerd uitbreiden. Dit moet stoppen. Ondanks de noodzaak om de vee-industrie in te krimpen, is de import van vleeskalveren in de afgelopen twee jaar met tienduizenden dieren gestegen. Alleen al dit jaar worden er waarschijnlijk zo’n 875.000 kalveren Nederland ingevoerd. Terwijl andere sectoren aan banden worden gelegd om mestvervuiling terug te dringen, kan de kalverhouderij ongestoord blijven groeien. Een volstrekt onverantwoorde ontwikkeling.

Mestvervuiling
- Twee jaar geleden moesten 160.000 melkkoeien halsoverkop naar de slacht omdat de Nederlandse melkveestapel meer mest produceerde dan Europese normen toestonden. Ondertussen bleef de import van vleeskalveren ongestoord toenemen, en daarmee ook de hoeveelheid mest.

Geen kringlooplandbouw
- De kalversector presenteert zichzelf als een kringloopsector vanwege het “tot waarde maken van restproducten” - waarmee de kalfjes bedoeld worden. Maar meer dan de helft van de 1,5 miljoen Nederlandse vleeskalveren komt uit het buitenland, terwijl 90 procent van het kalfsvlees wordt geëxporteerd. De mestvervuiling blijft in Nederland. Dat is het tegenovergestelde van kringlooplandbouw.
- De krimp van de veehouderij in Nederland is om veel redenen hard nodig. Maar laten we als eerste stoppen met het gesleep met piepjonge, kwetsbare kalveren voor de export.

Minister Schouten moet de kalverhouderij aanpakken
- De voorrangspositie van de zeer dieronvriendelijke kalverhouderij is onbegrijpelijk. Andere sectoren, zoals de varkens-, melkvee- en de pluimveehouderij worden namelijk al door wetgeving begrensd. Zo zijn er voor het houden van varkens en kippen dierrechten nodig: een boer mag per jaar niet meer dieren houden dan het aantal rechten dat hij heeft. Omdat het totale aantal dierrechten beperkt is, is er een maximum aantal varkens en kippen in Nederland.
- Het is dan ook volstrekt rechtvaardig om ook de kalversector aan banden te leggen en de kalverhouderij in te krimpen.

Brandbrief aan minister Schouten
- Dier&Recht roept minister Schouten in een brandbrief op om per 2020 kalverrechten in te voeren, waarmee er eindelijk een maximum wordt gesteld aan het aantal vleeskalveren dat in Nederland gehouden mag worden. Daarnaast pleiten we ervoor de import drastisch te beperken door grotendeels kalveren van Nederlandse bodem te houden. Op die manier zetten we een belangrijke stap in de omslag naar kringlooplandbouw. En het zorgt ook voor een vermindering van dierenleed tijdens de lange, ellendige transporten.

Eerste resultaat
- Het lukte om in 2019 massaal de misstanden in de kalverhouderij onder de aandacht te brengen van de politiek en op te treden als advocaat voor de dieren. Het is belangrijk dat er in 2020 eindelijk een maximum gesteld wordt aan het aantal vleeskalveren dat in Nederland gehouden mag worden, en dat minister Schouten een einde maakt aan de massale import van piepjonge kalveren uit het buitenland.
Bron: Dier & Recht 2020
Dierenwelzijn

Eurogroup Animals

World Animal Protection
Gevolg van de melkproductie.....
- De melkveehouderij heeft in Nederland een goed imago in vergelijking met bijvoorbeeld varkens en kippen. We denken bij melk graag aan koeien in de wei, huppelende kalfjes en vers gemaaid gras op een mooie lentedag. En de melk drinken we uit pakken waar vlindertjes en vogels op prijken.
- Hoe anders is de werkelijkheid. Jarenlang heeft er een enorme intensivering plaatsgevonden, die voor een niet al te oplettende burger nog nauwelijks zichtbaar is. Boeren moeten steeds meer koeien houden om financieel rond te kunnen komen en die koeien moeten steeds meer melk produceren. Om melk te kunnen geven moeten de koeien eerst kalfjes krijgen. Melkveehouders halen vervolgens de kalfjes direct weg bij de moeder en verstrekken handmatig de koeienmelk (biest) aan het kalf.
- En daar gaat het vaak mis, want te vaak krijgen kalveren onvoldoende moedermelk in de eerste 24 uur of is deze van slechte kwaliteit. Hierdoor zijn kalveren slecht bestand tegen ziektes en overlijden ze al jong aan de gevolgen van diarree of luchtweginfecties.

Sluit de probleem in de stallen
- Het is schandalig dat ondanks een record aan stalbranden dit jaar, er niet echt wordt ingegrepen om dit drama te voorkomen. Collega's van Varkens in Nood voorspelden deze dodelijk reeks al, en schreven dat we nu eindelijk eens voorbij de 'actieplannen' moeten gaan. De miljoenen dieren in de Nederlandse stallen verdienen echte bescherming!

Structureel dierenleed
- In die stallen hebben veel dieren in de vee-industrie ook zonder brand al een erbarmelijk bestaan. Zeker de dieren die leven op de 300 risicobedrijven die Nederland telt. Op die bedrijven heeft de NVWA meerdere malen ernstige misstanden vastgesteld.
- Ondanks deze vaak herhaaldelijke vaststellingen, worden er maar zelden echte maatregelen genomen om de dieren op deze boerderijen te helpen, zoals een houdverbod of inbeslagname. Ondanks de campagne van Dier&Recht Sluit de probleemstallen. worden duizenden dieren stelselmatig verwaarloosd zonder dat de overheid ingrijpt. Magere kalfjes die niet bij te hoog opgehangen drinkbakken kunnen, koeien met ingescheurde klauwen vol maden, schapen die rondscharrelen tussen de ontbindende lichamen van kuddegenoten – inspecteurs van de NVWA treffen dergelijke misstanden steeds opnieuw aan bij zogenoemde ‘risicobedrijven’.

Geen handhaving
Daarom willen wij dat de NVWA meer bevoegdheden krijgt voor inbeslagname van dieren en het opleggen van beroepsverboden. Op dit moment gaat bijna een kwart van de inspectietijd van de NVWA naar slechts 1 procent van de veehouderijen. Wij berekenden dat bij meer dan de helft van de herinspecties de eerdere maatregelen geen verbetering opleverden. Dat is niet alleen zonde van het geld, maar ook een vrijbrief voor overtreders om door te gaan met het verwaarlozen van dieren.

Het lijden van dieren in kooien
In de Europese vee-industrie worden nog massaal dieren in kooien opgesloten. Zes omstandigheden waaronder deze konijnen, varkens, kippen, eenden, ganzen en kwartels lijden.
- Dieren worden in de vee-industrie veelal gezien als product. Hoe vaak kan er met dit varken gefokt worden? Hoeveel biggen kan 'het' produceren? Hoeveel kilo vlees levert dit konijn op? Hoeveel eieren legt deze kip? Wat is het rendement? Dat dieren voelende wezens zijn, die lijden onder de sombere omstandigheden waaronder zij zijn opgesloten, raakt daarbij naar de achtergrond. Hun hele leven staat in het teken van wat zij uiteindelijk opleveren – het product. De dieren lijden, dagelijks, door...

1. Geen ruimte
- Alle dieren lijden doordat ze heel weinig ruimte hebben – soms zowel in de hoogte als in de breedte. Zo kunnen vrouwelijke fokkonijnen vaak niet volledig rechtop zitten, liggen of zich uitstrekken. Wanneer ze in kooien zitten opgesloten, kunnen moedervarkens zich niet omdraaien, laat staan lopen. Zowel konijnen als legkippen in een zogeheten 'verrijkte' kooi hebben ongeveer een A4 aan ruimte.

2. Eenzaamheid en opgepropt
- Veel dieren worden alleen opgesloten. Ze missen normaal sociaal contact, terwijl de dieren van nature in groepen leven. Denk aan fokkonijnen, jonge kalfjes en moedervarkens. Moedervarkens staan vast tussen stalen stangen, waardoor ze ook nog eens amper bij hun biggetjes kunnen om die te verzorgen. Of ze leven juist veel te dicht op elkaar waardoor normaal sociaal contact onmogelijk is: ze kunnen elkaar niet ontwijken. Zo worden legkippen met meerdere soortgenoten in 'verrijkte kooien' gehouden.

3. Verveling, stress en frustratie
- De kooien bieden geen enkele afleiding: ze bestaan vaak uit niets meer dan tralies met een draadgazen of betonnen vloer, met een voer- en waterautomaat. Doordat de dieren amper ruimte hebben en soms met soortgenoten opgepropt zitten, kunnen ze geen natuurlijk gedrag vertonen. Ze raken gestrest en gefrustreerd en gaan stereotypisch gedrag vertonen. Legkippen die zichzelf of anderen kaalplukken, moedervarkens die op hun stalen tralies gaan bijten...

4. Ziektes
- Ziektes kunnen zich binnen deze stallen razendsnel verspreiden doordat kooien in grote schuren in rijen op elkaar staan gestapeld. Ook doordat normale lichaamsbeweging niet mogelijk is, neemt de weerstand tegen ziektes af en ontstaan er gezondheidsproblemen zoals een lage botdichtheid. Veel dieren in de Europese vee-industrie krijgen hoge hoeveelheden antibiotica toegediend, om ziektes te voorkomen. Ondanks dat zijn er grote aantallen dieren die voortijdig overlijden.

5. Angst
- Al deze dieren zijn voelende wezens. Ze kunnen emoties ervaren. Zo ervaren dieren in kooien regelmatig angst. Kwartels in kooien kunnen bijvoorbeeld geen beschutting zoeken, waardoor ze bang worden. In een reactie op angst slaan deze dieren met hun kop tegen de bovenkant van de kooi.

6. Geen comfort
- De kooien hebben veelal een betonnen of draadgazen vloer. De dieren hebben geen stro of andere vloerbedekking wat een zachte ondergrond biedt. Pijnlijke pootjes en zweren zijn het gevolg. Soms moeten dieren door deze verwondingen vroegtijdig gedood worden.

Vegetariërs en veganisten leven bewuster en maken andere keuzes.
Wellicht bewegen ze wel meer of gaan ze vroeger naar bed. Daarbij eten veel vleeseters amper groente. Wat zou er gebeuren met de gezondheid van vleeseters als ze meer groenten zouden eten? Bovendien is veel vlees in de supermarkt van slechte kwaliteit. Het is afkomstig van dieren die goedkope genetisch gemanipuleerde voeding hebben gekregen. Het vlees van deze dieren is daarom inferieur.

Dierenwelzijn
In Nederland leven op dit moment ruim 12 miljoen varkens. We zien ze nooit buiten, want ze zitten opgesloten in hokken zonder bewegingsvrijheid. Ze slapen daardoor in hun eigen ontlasting. Bij bijna alle varkens wordt hun staart er zonder verdoving afgebrand. De leefomstandigheden van varkentjes in Nederland is zo slecht, dat vele varkens van ellende het slachthuis niet eens halen. Naast dat minder vlees eten de gezondheid ten goede kan komen, is het dus ook beter voor het dierenwelzijn.

Milieu
Voor dieren wordt enorm veel voer geproduceerd. Dit kost nogal wat water. Hierdoor bespaart een dag zonder rundvlees evenveel water als een maand niet douchen. Voor 1 kilo biefstuk is 25 kilo voer nodig. Ook als we het verschil in watergebruik tussen vlees en planten per calorie berekenen, komt vlees niet gunstig uit de bus (20). Dan hebben we het nog niet over de enorme hoeveelheid schadelijke methaan die er in de atmosfeer wordt gebracht via het spijsverteringsstelsel van slachtvee.

Dierenwelzijn steeds hoger op agenda voedingsbedrijven

Onvermijdelijke trend
- Is er wel genoeg aandacht voor het dierenwelzijn van landbouwdieren? De internationale dierenbeschermingsorganisaties Compassion in World Farming (CIWF), World Animal Protection (WAP) en een investeringsmaatschappij initieerden onderzoek naar de stand van zaken bij voedingsbedrijven. Uit het afgelopen week gepresenteerde onderzoek komt onder andere naar voren hoe Nederlandse voedingsgiganten scoren op het gebied van dierenwelzijnsbeleid.
- Dierenwelzijn blijkt een onvermijdelijke trend, weet Geert Laugs, directeur van Compassion in World Farming Nederland: ‘Nu dierenwelzijn voor consumenten zo belangrijk geworden is, kunnen voedingsbedrijven het onderwerp gewoonweg niet meer negeren. Deze trend is niet meer te stoppen.’

Slachterijen letten beter op de hygiëne.....
....dan op het dierenwelzijn. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is er een onderzoek gedaan naar de roodvlees slachterijen sinds de harde kritiek op de slachterijen in 2014. De hygiëne is belangrijker dan het dierenleed en wordt er nog onnodig jaarlijks 90 procent van de 15,5 miljoen varkens, 1,5 miljoen kalveren, half miljoen runderen en 122.000 geiten geslacht in ons land.

De NVWA is strenger gaan controleren in de slachthuizen nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2014 constateerde dat vlees in Nederlandse schappen niet veilig genoeg was. De bedrijven leefden de hygiëneregels vaak niet na en er werd veel gefraudeerd. Daardoor kwam afvalvlees soms in de supermarktschappen terecht. Volgens de NVWA heeft de nieuwe aanpak geholpen bij roodvlees slachterijen. Onder rood vlees vallen runderen, paarden, varkens, schapen en geiten. De naleving van de regels is verbeterd nu de inspectie vaker langsgaat bij slachthuizen waar misstanden zijn geconstateerd.

Poep
Wel is er op bepaalde belangrijke punten ruimte voor verbetering. Zo moeten messen en andere gereedschappen nog beter ontsmet worden. Ook bij het slachten zelf moeten de slachterijen nog hygiënischer en zorgvuldiger gaan werken. "Het gebeurt nu nog wel eens dat er per ongeluk poep uit de darmen op het vlees terecht komt bij het slachten, of dat het vlees in contact komt met de huid van het beest", zegt NVWA-voorlichter Benno Bruggink.

Walchelijk
Dit bovenstaande is allemaal niet nodig als de mens zou stoppen met vlees eten mede omdat wij het niet nodig hebben en ziek worden van dierlijke eiwitten.
- Bij mensen, die dierlijk vlees en dierlijke producten eten geeft het hart het vroeger en veel vaker op dan bij plantaardig levende mensen.
- Alles eters maken steeds vaker mee hoe kanker hun maag en darmen kapot vreet.
- Dierlijk voeding verzwakt het afweersysteem en bottenstelsel van de alleseter. D.w.z. dat de aanvallen van buitenaf steeds moeilijker door het lichaam kan worden afgeweerd. Het lichaam wordt daardoor vroeg oud, omdat het immuunsysteem verzwakt en niet meer voldoende beschermd kan wordt, waardoor er allerlei chronische ouderdomsziekten ontstaan.

Kritische ogen niet gewenst!

Voor de omgang met dieren in andere culturen trekken we graag de neus op, maar we zijn ons er niet van bewust wat dagelijks in onze slachthuizen gebeurt: onbeschrijflijke gruwelijkheden, waarvan steeds meer naar buiten doordringt, ondanks strenge afscherming. Het leven van varkens is een nog een grotere kwelling, dan hun dood. Wat men hun zonder narcose aandoet, valt alleen onder het begrip -marteling samen te vatten en drijft de varkens tot waanzin.
- Alles is ondergeschikt aan het doel van snelle, goedkope vleesproductie, maar dan ook echt alles. Wie vlees eet, lijft zich het leed en de kwelling der dieren letterlijk in en moet zich afvragen of hij dat echt wil ondersteunen. Met massa veeteelt fokken we niet alleen nieuwe ziekten. Zoals de varkensgriep, maar we nemen wreedheid en de arbeiders in het slachthuis een verruwing op de koop toe,die niet zomaar ergens vandaan komt.

Bron:
- AD-BNNVara-RIVM 2020
- Dier & Recht 2020
- evengeenvlees.nl 2018
- Metronieuws
- Nos.nl
- aHealthylife.nl
- Proveg, Veerle Vrinds, directeur
- Peace Food – Rüdiger Dahlke 2013
Wist je dat...

Is 5G-straling schadelijk voor onze gezondheid?

Wat is 5G?
5G mobiel internet is de opvolger van de bestaande 4G-netwerken en maakt het downloaden van supergrote bestanden of live televisie kijken in hoge resolutie een peulenschil. Waar 4G snelheden van 100 megabit per seconde aankan, haalt 5G snelheden tot honderd keer zo veel. Minstens zo belangrijk is dat 5G vertraging in de mobiele communicatie grotendeels wegneemt. Een chirurg kan vanuit de VS op afstand via een robot opereren. Zelfrijdende auto's reageren in één tot twee milliseconde op een voetganger. Dat is honderden keren sneller dan een menselijke chauffeur ooit het rempedaal kan indrukken.  ....
Lees verder op wistje dat.