google certified
www.gezondleven.nl-web.net
Zoeken


homeVorige pagina

Je bent op:

Wist je dat


Is 5G-straling schadelijk voor onze gezondheid?

Wat is 5G?

5G mobiel internet is de opvolger van de bestaande 4G-netwerken en maakt het downloaden van supergrote bestanden of live televisie kijken in hoge resolutie een peulenschil. Waar 4G snelheden van 100 megabit per seconde aankan, haalt 5G snelheden tot honderd keer zo veel. Minstens zo belangrijk is dat 5G vertraging in de mobiele communicatie grotendeels wegneemt. Een chirurg kan vanuit de VS op afstand via een robot opereren. Zelfrijdende auto's reageren in één tot twee milliseconde op een voetganger. Dat is honderden keren sneller dan een menselijke chauffeur ooit het rempedaal kan indrukken. 

Wat is het verschil tussen 5G en zijn voorgangers?
- Het grootste verschil tussen 3G, 4G en 5G is allereerst de snelheid. In alle gevallen gaat het om het draadloos verzenden en ontvangen van data, via smartphones tot aan drones. Om dat mogelijk te maken, zullen er over een tijdje hogere frequenties gebruikt gaan worden, zegt Hans Kromhout, hoogleraar epidemiologie elektromagnetische velden aan de universiteit Utrecht. Hij is ook voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden (EMV) van de Gezondheidsraad. “Ook de manier waarop zenders gaan zenden zal veranderen. En er zullen andere toepassingen komen zoals voor zelfrijdende auto’s. De overdracht van informatie zal zeker sneller zijn, maar hoe dat gebeurt en wat de blootstelling van gebruikers zal worden weten we nog niet precies.”
- Het is aan providers om in kaart te brengen hoe hoog de verwachte blootstelling aan 5G wordt en wat mogelijke risico’s zijn, zegt Kromhout. “Mijn pleidooi is dat providers en toepassers via scenario-studies en berekeningen dit duidelijk gaan maken. Dat lijkt me meer dan normaal, want dit gebeurt ook als we in de samenleving nieuwe medicijnen of chemische middelen introduceren. De overheid heeft limieten vastgesteld voor de hoeveelheid straling, zodat de volksgezondheid niet in gevaar komt. Maar het is aan de providers en toepassers om te laten zien dat ze daar aan voldoen.”

Wat betekent 5G voor het aantal mobiele masten?
- Dat worden er duizenden meer. Ons land telt momenteel circa 46.000 zendmasten, blijkt uit het register van het Antennebureau. Agentschap Telecom denkt dat voor een dekkend 5G-net zeker 10 procent meer masten vereist zijn. Dat zijn dus een kleine vijfduizend masten. De pijlsnelle groei van het aantal masten, waaraan het kabinet ruim baan wil geven, leidt bij veel burgers tot bezorgdheid. Een vijfde van de Nederlanders maakt zich wel eens zorgen over de invloed van elektromagnetische straling op de gezondheid, bleek in 2016 uit een peiling van Kantar onder 750 mensen. 3 procent zegt concrete lichamelijke gevolgen van straling te ondervinden. Volgens de patiëntenvereniging Stichting EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit) betekent dit dat mogelijk tot 500.000 Nederlanders last hebben of ziek worden. Een groep van duizend demonstreerde medio september tegen 5G. En in de Tweede Kamer pleitte GroenLinks in het voorjaar van 2019 voor extra onderzoek.

Hoe gevaarlijk is mobiele straling?
- Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling. De wetenschappelijke consensus luidt tot nu toe steeds dat mobiele straling ongevaarlijk voor de gezondheid is. Deze dringt maar mondjesmaat het lichaam binnen, te kort om voor schade te zorgen. ,,We worden voortdurend omringd door elektromagnetische straling, variërend van televisie- en radiosignalen tot wifi en 4G”, relativeerde hoogleraar antennetechnologie Bart Smolders de zorgen recent nog tegen deze krant. ,,Maar de straling komt ook uit natuurlijk bronnen zoals zonlicht. De intensiteit daarvan is vele malen hoger.”  Tegelijk zijn er wel degelijk bonafide wetenschappers die zich zorgen maken over de uitrol van 5G en voor meer onderzoek pleiten.
- Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt nu of de huidige stralingsnormen vastgelegd moeten worden in een wet. Limieten op straling van zendmasten zijn nu nog niet wettelijk vastgelegd. Het nieuwe 5G-netwerk moet vanaf 2020 in gebruik worden genomen.
De aanleg van het 5G-netwerk gaat gepaard met een hoger aantal antennes. Dat komt omdat het netwerk een hoge capaciteit heeft, maar over een kortere afstand kan zenden. Voor een landelijke dekking zijn dus meer antennes nodig. 
Het AD maakte melding van het plan van het ministerie om de normen wettelijk vast te leggen. "Wij willen zoveel mogelijk zekerheid voor burgers dat elektromagnetische velden van de antennes geen bedreiging vormen voor de gezondheid in de leefomgeving, ook als er sprake is van meerdere antennes in de directe omgeving", aldus het ministerie.

Limiet aan straling
- Wat weten tot nu toe over het effect van straling en 5G? Het is een feit dat elektromagnetische velden (die overal aanwezig zijn waar elektrische ladingen zijn) schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Anders zouden er geen limieten zijn. Er wordt vooral gekeken naar de straling van onze smartphone, omdat we deze veel gebruiken en dicht bij ons lichaam dragen. Daarom moeten alle mobiele telefoons en zendmasten in ons land voldoen aan vastgestelde limieten en veiligheidseisen. Zolang we onder deze limieten blijven is het veilig, stelt de overheid. Maar lang niet iedereen is het daarmee eens, van wetenschappers, artsen tot woonbiologen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de elektromagnetische straling van mobiele telefoons in 2011 geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’, maar die classificatie is volgens Kromhout omstreden.

5G-netwerk voldoet aan limieten?
- "We houden ons in Nederland aan alle geldende blootstellingslimieten", vertelt Monique Beerlage van het Kennisplatform Elektromagnetische Straling. Het platform heeft als taak de samenleving te informeren over wetenschappelijke onderzoeken rond straling van zendmasten.  Het aankomende 5G-netwerk voldoet volgens Beerlage ook aan de limieten. "Voor zover we nu kunnen overzien, is alles in orde." 
Beerlage vertelt dat sommige onderzoekers aanwijzingen vinden voor schadelijke effecten van 5G. "We weten alleen niet waar dat aan ligt. Wetenschappers weten niet hoe ze dat moeten duiden." Dat leidt er toe dat sommige wetenschappers vinden dat er niets aan de hand is, maar dat anderen zich wel zorgen maken om 5G.

Stralingsintensiteit is hoger
- Oud-natuurkundige Leendert Vriens van StopUMTS.nl is iemand die zich grote zorgen maakt. Eerder zat hij in de klankbordgroep van het Kennisplatform Elektromagnetische Straling, maar daar stapte hij uit. Volgens Vriens is de steeds hoger wordende stralingsintensiteit een probleem. "Dat geldt niet alleen voor 5G, maar ook voor de 4G en 3G die er nu al zijn." 
Doordat de hogere frequentie van 5G minder goed door muren heen gaat, moeten antennes dichterbij 'leefgebied' worden geplaatst. "Je hebt meer last van een antenne in een bushokje, dan van de straling uit een zendmast", zegt Vriens. Zelf heeft hij al een tijd gezondheidsklachten: "Vermoeidheid, burnout-klachten, slapeloosheid, maag-darmklachten: zelf weet ik zeker dat dat door straling komt."

Opwarming van het lichaam
- Om te kunnen bepalen welke hoeveelheid straling veilig is voor onze gezondheid, is er een test gedaan met een plastic kop met daarin zout water, zegt woonbioloog Astrid Tax. “Deze is korte tijd bestraald, om te kunnen zien wat het effect is. Daaruit bleek dat straling voor opwarming van het lichaam zorgt, maar zolang dat niet meer dan één graad is, kan het geen kwaad, aldus de overheid. Dit vind ik verontrustend, want in een echt mensenhoofd zit meer dan alleen water en vinden allerlei biologische processen plaats. Als ons lichaam opwarmt, gaat ons metabolisme anders reageren.”
- Met de komst van 5G zijn er straks bijna geen plekken meer waar geen straling is, zegt Tax. “Daar maak ik me zeker zorgen om. Een gezond en fit mens kan best wat straling opvangen, zolang je je woning, je eigen veilige plek, zoveel mogelijk stralingvrij maakt. Maar met alle nieuwe ontwikkelingen en toepassingen, komen er steeds meer draadloze apparaten bij en neemt de hoeveelheid straling om ons heen gigantisch toe.”

Hoofdpijn en slaapproblemen
- De woonbioloog komt in haar werk veel mensen tegen met uiteenlopende klachten, waarvan de oorzaak moeilijk te achterhalen is. Ze hebben huidklachten, hoofdpijn, buikpijn, concentratieproblemen, ervaren onrust of hebben last van spierkrampen en vooral: slaapproblemen. “Vaak is de mobiele telefoon het probleem. Bedenk je eens dat je lichaam alleen al met een mobieltje dichtbij je oor of onder je kussen, continu straling absorbeert.” Volgens Kromhout blijkt uit een recente studie naar hoofdpijn en slaapproblemen onder telefoongebruikers, dat deze klachten eerder ontstaan door het gebruik van mobiele telecommunicatie dan door de straling die hierbij vrijkomt. Toch staan daar weer andere studies tegenover, die het tegendeel beweren.
- “Dat maakt deze kwestie zo lastig”, zegt Tax. “Woonbiologen kijken puur naar mensen en hun klachten en stellen hele andere limieten dan de overheid. Die vinden wij veel te hoog. Met de komst van 5G is het maar de vraag hoe dit gaat uit gaat pakken. Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen, maar het was beter geweest als de effecten al goed onderzocht waren voordat het op de markt verschijnt. Het zal me niet verbazen als steeds meer mensen klachten krijgen.”

Zet draadloze apparaten uit
- Je smartphone niet aan je oor houden, maar bellen met de gewone niet-draadloze ‘oortjes’ en ‘s nachts alle draadloze apparaten uit, is het belangrijkste wat je kunt doen om de straling om je heen te beperken, zegt Tax. “Als je vage klachten ervaart, kun je proberen om minstens drie dagen alle draadloze apparaten uit te zetten en te ervaren of dit effect heeft.” Ook alle stekkers moeten daarbij uit het stopcontact. “Overdag ontkom je niet aan de straling om je heen, maar in je eigen huis en vooral ‘s nachts kun je nu nog het verschil maken. Hopelijk blijft dat zo als we meer weten over het daadwerkelijke effect van 5G.”

De logica van onze alwetende overheid

Echter, er rijzen een paar futiliteiten aan de horizon: het schijnt zo te zijn dat mensen, dieren en planten niet te vergeten, uit elektriciteit bestaan. De frequenties van de nieuwe snelle verbindingen, 5G genaamd, zitten op dusdanig ni­veau en zijn zo hevig dat ze onze gezondheid kunnen schaden. Voor 5G moeten er 10.000-den ‘antennes’ worden geplaatst op bijv. lantaarnpalen of andere objecten, daar waar voor de huidige 4G ‘slechts’ om de zoveel kilometer (o.a. langs de snel­we­gen) gigamasten zijn gebouwd.
Nu hebben we gelukkig een instantie die zeer be­zorgd is over onze gezondheid, die na veel studie en onderzoek de afgelopen weken een geruststellend bericht de wereld heeft ingestuurd. We zullen het hier integraal afdrukken, zodat de lezer ook de logica en bezorgdheid van onze overheid kan ontdekken (?!) ... en ook de diverse absurditeiten.

Het bericht van het RIVM:
- “De mate waarin mensen worden blootgesteld aan elektromagnetische velden van losse 5G-antennes en – telefoons is lager dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. Dat blijkt uit bestudering van de literatuur en uit de eerste metingen. Wel is de verwachting dat het aantal bronnen zal toenemen. Ook is er sprake van toenemend gebruik van datacommunicatie. In welke mate de blootstelling wijzigt, is nu niet met zekerheid te voorspellen.
- Na ingebruikname van 5G-systemen wordt duidelijk wat de veldsterkte daadwerkelijk is. Ook moet duidelijk worden hoe de wisselende blootstelling is wanneer er meerdere zenders en gebruikers zijn. Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen op de voet te volgen.
In de samenleving zijn er zorgen over de ge­zond­heids­ef­fec­ten van blootstelling aan 5G. Hoewel som­mi­ge onderzoeken naar de huidige generaties mo­bie­le telecommunicatie aanwijzingen voor ge­zond­heids­ef­fec­ten geven, levert de beschikbare we­ten­schap­pe­lij­ke literatuur geen bewijs dat blootstelling onder de limieten schadelijk is.
- Op een aantal punten verschillen 5G-systemen van eerdere generaties te­le­com­mu­ni­ca­tie­sys­te­men (2G, 3G en 4G). Met 5G kan meer en sneller informatie verstuurd worden met ongeveer dezelfde hoe­veel­heid energie. Daarnaast komen er op de langere termijn op meer plekken antennes te staan. De bundels worden gericht uitgezonden en kunnen zo de gebruiker ‘volgen’. Hierdoor wisselt de blootstelling in plaats en tijd. Ook worden in de toekomst frequenties gebruikt die hoger zijn dan de nu al gebruikte frequenties.
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in opdracht van het Agentschap Telecom de wetenschappelijke literatuur over blootstelling en eventuele gezondheidseffecten van 5G-systemen onderzocht. Daarnaast hebben het Agentschap Telecom en het RIVM bij 5G-testopstellingen de veldsterkte gemeten.” (Einde citaat).

En op het nieuws hebben we 1 zin gehoord:
Het RIVM heeft onderzocht dat 5G geen schade aan onze gezondheid berokkent.

Het voorzorgsprincipe dat de overheid zou moeten toepassen wordt hier met voeten getreden! Ze zeggen eigenlijk (met de miljarden op zak): plaats al die 10.000-den antennes maar en als het gezondheidsproblemen oplevert zien we dat later wel.
In onze beleving is dat zachtjes uitgedrukt: de logica van een kip zonder kop! Iedereen om de tafel weet allang de gevolgen van 5G, maar bu­si­ness is belangrijker dan de volks­ge­zond­heid.

Telecomindustrie waarschuwt voor gezondheidsgevaren
- Het is overigens interessant dat, in tegenstelling tot onze overheid, de telecomspelers inmiddels zelf wél waarschuwen voor gezondheidsgevaren. In vrijwel alle Telecom jaarverslagen lees je momenteel waarschuwingen voor de aandeelhouders (niet de consumenten overigens) dat men in de toekomst rekening moet houden met claims als gevolg van schade aan de gezondheid. “Portable communications devices have been alleged to pose health risks, including cancer, due to radio frequency emissions from these devices”. aldus América Móvil, de grootse provider in Zuid Amerika. “We cannot be certain that future studies, irrespective of their reliabilty or trustworthiness, will not impute a link between electromagnetic fields and their adverse health effects” staat te lezen in het jaarverslag van mobile provider GCI.
- Vodafone schrijft over elektromagnetische straling dat deze “gezien kan worden als een gezondheidsrisico” en ga zo maar door. Tot op heden is er nog geen enkel onderzoek dat bewijst dat 5G veilig is, nergens in de wereld. En ook niet voor 3G en 4 eer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 verschillende landen deden in september 2017 een oproep aan de Europese Unie, om te waarschuwen voor de gevaren van 5G. In een notendop zeggen zij dat 5G nog te weinig is onderzocht op de mogelijke gevaren voor gezondheid en milieu, en vooral door een onafhankelijke groep wetenschappers. Deze groep dringt er dan ook op aan dat de EU de gezondheidseffecten opnieuw laat beoordelen. 

Het warmte-paradigma
- Aanhangers van het zogenoemde warmte-paradigma geloven in het idee dat schadelijke gezondheidseffecten worden veroorzaakt door warmte. Als gevolg van straling zou lichaamsweefsel opwarmen, waardoor DNA afbreekt. Hetzelfde gebeurt in feite met een kommetje soep in de magnetron. Om mensen te beschermen tegen nadelige gezondheidseffecten zijn afspraken gemaakt over de mate waarop een mens bloot mag staan aan straling. Maar over de hoogte van deze Europese blootstellingslimieten heerst nogal wat onenigheid. 
- Steeds meer wetenschappelijke studies zouden namelijk aantonen dat er al schadelijke gezondheidseffecten waar te nemen zijn ónder die gestelde limieten. Volgens aanhangers van het 5G-appeal  zijn deze limieten met de kennis van nu gedateerd.

De Europese Commissie
- In antwoord op het 5G-Appeal meldde de EU dat ze in al haar beslissingen de bescherming van de Europese volksgezondheid prioriteit geeft, door de straling onder de internationale stralingsrichtlijnen van het adviesorgaan International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) te houden.
- Daarin negeert de Europese Unie in feite de biologische effecten van straling. De EU zegt daarover dat ze niet overtuigd is van de gezondheidsschade ontstaan door biologische effecten, zolang er geen wetenschappelijke consensus is bereikt.
- Tot die tijd lijkt de Europese Commissie de ophef over andersoortige gezondheidseffecten in de wind te slaan en te kiezen voor een verdere uitrol van 5G. Zo werd op 23 oktober 2018 een akkoord bereikt tussen de stad Brussel en drie telecombedrijven om de stralingsnormen in Brussel te versoepelen met factor 6 en zo het 5G-netwerk mogelijk te maken. 
- Ondanks de protesten wordt deze verdere uitrol van 5G mogelijk, omdat eerst wetenschappelijke consenus moet bestaan over gezondheidsrisico's voordat politici aan hun voorzorgsbeginsel voor hun burgers gehouden kunnen worden. Zolang die consensus er niet is, kunnen stadsbesturen en andere overheden hun gang gaan. 
Via het 5G-appeal luidt men dan ook de noodklok om zo aandacht te vestigen op de onderbelichte gezondheidseffecten. Volgens velen legt de EU het 5G-appeal puur uit economische overwegingen naast zich neer. Het financiële potentieel is simpelweg te groot: 5G levert Europa naar verluidt 146 miljard euro en 2 miljoen extra banen op. 

Bron:
- GezondNu 2020
– Succesboeken.nl 2020
– Human.nl 2019
– Eoswetenschap.eu 2019
– Eenvandaag.nl 2018Wist je dat...

Is 5G-straling schadelijk voor onze gezondheid?

Wat is 5G?
5G mobiel internet is de opvolger van de bestaande 4G-netwerken en maakt het downloaden van supergrote bestanden of live televisie kijken in hoge resolutie een peulenschil. Waar 4G snelheden van 100 megabit per seconde aankan, haalt 5G snelheden tot honderd keer zo veel. Minstens zo belangrijk is dat 5G vertraging in de mobiele communicatie grotendeels wegneemt. Een chirurg kan vanuit de VS op afstand via een robot opereren. Zelfrijdende auto's reageren in één tot twee milliseconde op een voetganger. Dat is honderden keren sneller dan een menselijke chauffeur ooit het rempedaal kan indrukken.  ....
Lees verder op wistje dat.